ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
(Social Learning)ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ
จากเว็บไซต์นี้กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง
อีเมล์ vorravan@gmail.com