กรอกประวัติส่วนตัว

           คำสั่ง  

       1.  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
             ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ e-mailของครู
             คลิกที่นี่ >>::  กรอกประวัติส่วนตัว  ::

2.  ให้นักเรียนกรอกประวัติย่อ ๆ  ใส่ในช่องความคิดเห็น
      ตามฟอร์มที่กำหนดให้ (ด้านล่าง)

(ใส่รูปภาพของนักเรียน)

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
วัน เดือน ปีเกิด : …………………….
ภูมิลำเนา :……………………………
โทรศัพท์ :…………………………….
e-mail : ……………………………..

โฆษณา
ความเห็น
 1. นายณัฐภัทร พางาม พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภัทร พางาม
  วัน เดือน ปีเกิด : 9 พ.ย. 2536
  ภูมิลำเนา : 49 ม. 3 ต. บางกะพี้ อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 084-0074889
  e-mail : aofbkp@gmail.com

 2. นายอัครพล จูมทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพล จูมทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 22 ธันวาคม 2537
  ภูมิลำเนา : 93 หมู่9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 080-7954567
  e-mail : mamaaump@gmail.com

 3. นายภาคภูมิ จันทบาล พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ จันทบาล
  วัน เดือน ปีเกิด : 2 ก.พ. 2538
  .ภูมิลำเนา : 18/1 ม.4 ต.บางกะพี้ อบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 088-6740128
  e-mail : poombkp@gmail.com

 4. น.ส.ปวัณนา มณ๊ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวัณนา มณี
  วัน เดือน ปีเกิด : 2 มีนาคม 2539
  ภูมิลำเนา : 33 หมู่ 6 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 084-0021659
  e-mail : kitttyou1502@gmail.com

 5. น.ส.สุจิตรา นิยมจิตร์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา นิยมจิตร์
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 มีนาคม 2537
  ภูมิลำเนา : 50 ม.5 ต. หนองเต่า อ. บ้านมี่ จ. ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 088-4459849
  e-mail : noomeen088@gmail.com

 6. น.ส.พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณิการ์ แก้วสูงเนิน
  วัน เดือน ปีเกิด : 18 เมษายน 2539
  ภูมิลำเนา : 112 หมู่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 082-1194559
  e-mail : new_love_45221100@gmail.com

 7. น.ส.นันทกานต์ มั่นคง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทกานต์ มั่นคง
  วัน เดือน ปีเกิด : 23 มิถุนายน 2538
  ภูมิลำเนา : 225 หมู่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 084-0951521
  e-mail : june4556@gmail.com

 8. น.ส.ปภาวดี มีพร้อม พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวดี มีพร้อม
  วัน เดือน ปีเกิด : 6 กุมภาพันธ์ 2539
  ภูมิลำเนา : 41หมุ่4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 083-8262191
  e-mail : natzabanmi@gmail.com

 9. นายสุทิน จิตถวิล พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน จิตถวิล
  วัน เดือน ปีเกิด : 16 ตุลาคม 2538
  ภูมิลำเนา : 59 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 089-2316733
  e-mail : sutinaem@gmail.com

 10. น.ส.อภิญญา นนทะวงษ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา นนทะวงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 พ.ย. 2537
  ภูมิลำเนา : ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 084-0058919
  e-mail : aomlove2005@gmail.com

 11. น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์ทน พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ทน
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 มกราคม 39
  ภูมิลำเนา : 161 ม.7 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ :089-0876150
  e-mail : foremost_jo@gmail.com

 12. นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา
  วัน เดือน ปีเกิด : 4 ตุลาคม 2538
  ภูมิลำเนา :137 หมู่ 4 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0885418940
  e-mail : mike68151@gmail.com

 13. น.ส สร้อยทิพย์ ปะวารี พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : น.ส สร้อยทิพย์ ปะวารี
  วัน เดือน ปีเกิด : 14 พฤศจิกายน 2538
  ภูมิลำเนา 3หมู่5 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0840023846
  e-mail :soi1772@gmail.com

 14. น.ส.กิ่งแก้ว ภูมิพัด พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิพัด
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2538
  ภูมิลำเนา :107 หมู่ 4 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :086-1265728
  e-mail : koy_kitty-2@gmail.com

 15. น.ส.นาฏยา ทองสา พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาฏยา ทองสา
  วัน เดือน ปีเกิด : 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2538
  ภูมิลำเนา :21 หมู่ 5 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0854207874
  e-mail : plazabanmi@gmail.com

 16. น.ส อารีรัตน์ งามผล พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีรัตน์ งามผล
  วัน เดือน ปีเกิด : 21/เมษายน/2539
  ภูมิลำเนา :ภาษาไทย
  โทรศัพท์ :0896101336
  e-mail :poppora3@gmail.com

 17. นายจักริน ขริบทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน ขริบทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 10/10/2538
  โทรศัพท์ :0840121838
  ภูมิลำเนา:บ้านสระตาแวว ต. พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  e-mail : lex.zaa.love.nut@gmail.com

 18. ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 สิงหาคม 2538
  ภูมิลำเนา : 32 ม.3 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ 15110
  โทรศัพท์ : 036-701629
  e-mail : lnwdraftza2538@gmail.com

 19. นาย ปฏิพล พรมพรึกษ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพล พรมพรึกษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 3 สิงหาคน 2538
  ภูมิลำเนา : 39-7 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 084-0121734
  e-mail : kornlove2005@gmail.com

 20. นาย ฉกรรจ์ พันธ์วิชัย พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 เมษายน 2539
  ภูมิลำเนา :52 หมู่1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0859108512
  e-mail : sandking166@gmail.com

 21. นายกฤษณะ พึ่งโพธิ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ พึ่งโพธิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 ต.ค 2538
  ภูมิลำเนา :33 หมู่ 6 ต. สนามแจง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 085-9074547
  e-mail : wac55@gmail.com

 22. กรวิทย์ สว่างพรม พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : กรวิทย์ สว่างพรม
  วัน เดือน ปีเกิด :9 ก.ค.38
  ภูมิลำเนา :68 หมู่10 ต. หินปัก อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0857957882
  e-mail : army000lopburl@gmail.COm

 23. นายพันธวัช หาลี พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นายพันธวัช หาลี
  วัน เดือน ปีเกิด 10.มิถุนายน.2538
  ภูมิลำเนา 16/3หมู่3 ต.ดงพรับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0854206384
  e-mail kobuggan@gmail.com

 24. นายธีระพงษ์ จิโนวงศ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ จิโนวงศ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2536
  ภูมิลำเนา : 37/6 หมู่5 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 086-0302399
  e-mail : ohholove@gmail.com

 25. นายพรหมมาตร์ ศรีวสุทธิ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมาตร์ ศรีวสุทธิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : ตุลาคม 2538
  ภูมิลำเนา : 259 เขตเทศบาล อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 087- 0861648
  e-mail : benza0001@gmail.com

 26. นายวุฒิพงษ์ เทือกอุดร พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นาย วุฒิพงษ์ เทือกอุดร
  วัน เดือน ปีเกิด : 18 มิถุนายน 2538
  ภูมิลำเนา : 64 หมู่5 ต. ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ :089-9030685
  e-mail : bire599@gmail.com

 27. รมย์ธีรา พานทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว รมย์ธีรา พานทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 1/พ.ค/2539
  ภูมิลำเนา กรุงเทพ
  โทรศัพท์ 0841467517
  e-mail kiawtuey@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s