คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการกราฟิก  และโปรแกรมที่ใช้งานกราฟิก สร้างภาพ สร้างแบบตัวอักษร

การตกแต่งภาพและตัวอักษรต่าง ๆ    ปฏิบัติการสร้างภาพ  สร้างแบบตัวอักษร  ตกแต่งภาพ

และตัวอักษรต่าง ๆ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการกราฟิก

และการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  1 โปรแกรม

เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ และประโยชน์

วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ  การจัดการและการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจน

การปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน และปฏิบัติได้ด้วยตนเองบ

โฆษณา