ผลการเรียนรู้

1. อธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

2. ใช้เครื่องมือและกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้

3. สร้างตัวอักษร รูปภาพ และสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation แบบต่าง ๆ

ได้อย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์

4. ค้นคว้าเทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop เทคนิคการแต่งภาพจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้

5. สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีจิตนาการและยึดหลักคุณธรรม และความรับผิดชอบ

6. สร้างสรรค์งานกราฟิกให้สวยงามและมีจินตนาการอย่างมืออาชีพได้

โฆษณา