สอบกลางภาค

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำข้อสอบกลางภาค  ซึ่งแบ่งเป็น  2 ตอน

   ตอนที่ 1   เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ   คลิกที่นี่ >>  ข้อสอบปรนัย

   ตอนที่ 2  เป็นข้อสอบอัตนัย    คลิกที่นี่  >>ข้อสอบปฏิบัติ

โฆษณา